Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Inmano ("Sklep") działającym pod adresem: www.inmano.pl

 

§1 Informacje ogólne

 1. Sklep Inmano jest prowadzony przez firmę:

 

Pracownia Inmano

Magdalena Śpiewak

Ul. Kwiatowa 67

62-002 Suchy Las

NIP: 779-155-47-43

REGON: 301564221

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

  Inmano - należy przez to rozumieć firmę "Pracownia Inmano, Magdalena Śpiewak"

  Kupującym, Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

  Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy www.inmano.pl prowadzony przez Inmano na swoim portalu internetowym pod adresem www.inmano.pl .

  Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez Inmano sprzedaży towarów i usług Kupującym za pośrednictwem Sklepu. Regulamin jest dostępny na stronie www.inmano.pl/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

 

 1. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. 

 

§2 Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki. Dostępne formy i koszty dostawy są wyszczególnione w dziale „Koszty dostawy”. Wszelkie ewentualne rabaty jakie mogą być okresowo udzielane Klientom przez Sklep są naliczane od ceny brutto produktu.
 2. Inmano zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie,
  wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i
  odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już
  zamówionych w Sklepie.

 

§3 Składanie i przyjmowanie zamówienia

 1. Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie produktów z oferty sklepu do Koszyka produktów i wypełnienie stosownego formularza (w przypadku Klienta niezarejestrowanego). Dopuszcza się również złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub telefonicznie.
 2. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Prosimy Klientów o podawanie prawidłowych i możliwie jak najpełniejszych danych kontaktowych podczas składania zamówienia – imienia i nazwiska lub nazwy firmy, pełnego adresu, adresu email oraz numeru telefonu. Nieprawidłowe lub niekompletne dane mogą opóźnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje pocztą elektroniczną Potwierdzenie złożenia zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki).
 5. Prosimy o uważne sprawdzenie poprawności danych zawartych w otrzymanym Potwierdzeniu złożenia zamówieniu. W przypadku gdy którekolwiek z danych w potwierdzeniu są niepoprawne lub niekompletne, prosimy o niezwłocznie zgłoszenie tego faktu obsłudze Sklepu.
 6. Każde zamówienie może być anulowane przez Klienta do momentu, gdy zostanie mu nadany status "Wysłane". Z chwilą gdy przesyłka zostanie wysłana, klient ma obowiązek jej odebrania zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002 r.

 

§4 Płatności

 1. Wszystkie dostępne formy płatności oraz dane do przelewu są przedstawiane podczas składania zamówienia oraz na stronie „Formy płatności”.
 2. W zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy, do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z opłatami podanymi na stronie Koszty dostawy.
 3. Płatności za zamówione produkty można dokonać przelewem w systemie PayU lub PayPal, bądź też bezpośrednio przelewem na konto bankowe Inmano.
 4. W przypadku gdy płatność nie zostanie uregulowana w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

 

§5 Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do
  20:00. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak najszybciej.
 2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do
  wysyłki + przewidywany czas dostawy.
 3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 1 do maksymalnie 14 dni (10 dni roboczych)  liczonych od momentu zarejestrowania przelewu na koncie Inmano, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. Przy każdym produkcie określony jest czas realizacji zamówienia. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 14-dniowy termin przygotowania zamówienia, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Inmano zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia  terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia.
  Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 4. Z momentem nadania przesyłki zamówienie otrzymuje status "Wysłano", a Klient zostaje poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną. Wiadomość przesłana do Klienta dodatkowo zawiera nr listu przewozowego oraz link do serwisu internetowego firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej umożliwiający monitorowanie przesyłki.
 5. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, informując o tym Sklep.

 

§6 Zwroty, wymiany, reklamacje

 1. Szczegółowe informacje na temat sposobu wymiany, zwrotu i reklamacji produktów, a także linki umożliwiające pobranie stosownych formularzy znajdują się na stronie „Zwroty i reklamacje”.
 2. Konsument ma prawo zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny. W takim przypadku w ciągu 14 dni od daty dostawy należy wysłać oświadczenie zamiaru dokonania zwrotu. Następnie towar należy odesłać na adres wskazany w punkcie §6.7 poniżej, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną która nie prowadzi działalności gospodarczej. Zwrot jest możliwy wyłącznie, jeśli towar jest kompletny i nie został uszkodzony lub zniszczony. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Zwracamy kwotę zakupu, bądź też wymieniamy na inny fason.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli umowa dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu indywidualnym lub ściśle związanych z jego osobą (produkty szyte na miarę, tkaniny cięte z metra).
 4. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeśli sprzedana rzecz jest wadliwa lub niezgodna z opisem umieszczonym na stronach Sklepu, a także gdy wydano rzecz w stanie niekompletnym. Warunkiem prawa do reklamacji jest wysłanie pisemnego zawiadomienia o wadzie na adres email Sklepu i odesłanie reklamowanego towaru na adres wskazany w punkcie §6.7 poniżej, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany wadliwego towaru na równorzędny, ale wolny od wad, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania odesłanego przez Klienta reklamowanego produktu. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep zwraca koszt odesłania towaru w kwocie odpowiadającej kosztowi nadania przesyłki poleconej za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep ponosi Sklep. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Klientowi koszt odesłania towaru do Sklepu w kwocie odpowiadającej kosztowi nadania przesyłki poleconej za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 6. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 7. Towar odsyłany do Sklepu w ramach zwrotu, wymiany lub reklamacji należy odesłać w sposób umożliwiający uzyskanie potwierdzenia nadania na adres:

 

Pracownia Inmano

Magdalena Śpiewak

Ul. Kwiatowa 67

62-002 Suchy Las

Z dopiskiem: Inmano – zwrot / wymiana / reklamacja

 

 1. Inmano dokłada wszelkich starań, aby prezentowane opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. W razie ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia.
 2. Fotografie towarów na stronie internetowej Sklepu, z uwagi na specyfikę stosowanych do wyrobu materiałów oraz różnic w ustawieniach monitora, mogą nieznacznie odbiegać od oryginału w zakresie koloru i/ lub odcienia. Różnice tego rodzaju nie są traktowane jako wada i nie stanowią podstawy do odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży bądź złożenia reklamacji przez Klienta.

 

§7 Polityka prywatności

 Niniejsza Polityka prywatności stanowi część Regulaminu sklepu Inmano.

 1. Administratorem danych jest:

 

Pracownia Inmano

Magdalena Śpiewak

Ul. Kwiatowa 67

62-002 Suchy Las

 

 1. Sklep zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Inmano,
 2. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku
  ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w
  ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002
  r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
  sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały
  zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
  zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Inmano nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
 4. Inmano nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej
  niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 5. Sklep Inmano korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics używa cookies czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji serwisu internetowego może okazać się niemożliwe. 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2015  i jego postanowienia stosuje
  się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 2. Inmano uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu i do dokonania zmiany treści
  Regulaminu w przypadku:
  1. dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania
   orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób
   świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub
   udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
  2. zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym
  3. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet.
 3. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Inmano zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.Inmano.pl
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.